Date Archives

Tháng Năm 2019

Quên mật khẩu root của MariaDB trên Mac OS X

Để reset mật khẩu user root của MariaDB trên Mac OS X, các bạn thực hiện theo các bước sau:

Đảm bảo MariaDB đã được stop

# brew services stop mariadb

Sau đó thực hiện câu lệnh sau:

# mysqld --skip-grant-tables --user=mysql &

Tiếp theo kết nối vào mariadb server:

# mysql

Do việc quản lý account đã được disabled khi thực hiện câu lệnh ở trên với tham số –skip-grant-tables nên chúng ta phải thực thi câu lệnh dưới để để tải lại quyền, để có thể thay đổi mật khẩu:

# FLUSH PRIVILEGES;

Thực thi query sau đó thực hiện cập nhật mật khẩu của user root:

# ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_passowrd';

Kết quả như sau:

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Itsol@maria';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

Khởi động lại Mariadb:

# brew services restart mariadb

Bây giờ bạn đã có thể đăng nhập lại với user root và mật khẩu mới

# mysql -u root -p
Cuongs-MacBook-Pro-4:~ macbookpro$ mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.3.11-MariaDB Homebrew

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

Hướng dẫn chuyển vùng và cài Google Assistant Tiếng Việt trên iOS

Đầu tháng 05/2019, Google Assistent đã chính thức hỗ trợ Tiếng Việt. Tuy nhiên hiện tại để sử dụng được Tiếng Việt, người dùng phải tải bản cập nhật mới nhất từ App Store Mỹ. Với những tài khoản đang để App Store tại Việt Nam cần chuyển đổi Quốc gia/Vùng sang Mỹ để thực hiện tải về.

Để chuyển vùng, bạn làm theo các bước sau:

  1. Mở App Store, bấm vào avatar tài khoản của bạn

2. Làm theo các bước sau:

Làm theo hướng dẫn như trên

Chọn Hoa Kỳ (United State)

Bấm Đồng ý (Agree)

Ở màn hình này phần thông tin thanh toán chọn None nhé ^^

Điền địa chỉ ở Mỹ, ví dụ như trên, bạn có thể điền cùng thông tin này.

Sau khi hoàn thành các bước này, bạn mở lại App Store, tìm kiếm với từ khóa “Google Assistant” sẽ có kết quả như sau:

Sau khi cài đặt thì bạn đã có thể sử dụng được Tiếng Việt với cô trợ lý vui tính của Google.