Quên mật khẩu root của MariaDB trên Mac OS X

Để reset mật khẩu user root của MariaDB trên Mac OS X, các bạn thực hiện theo các bước sau:

Đảm bảo MariaDB đã được stop

# brew services stop mariadb

Sau đó thực hiện câu lệnh sau:

# mysqld --skip-grant-tables --user=mysql &

Tiếp theo kết nối vào mariadb server:

# mysql

Do việc quản lý account đã được disabled khi thực hiện câu lệnh ở trên với tham số –skip-grant-tables nên chúng ta phải thực thi câu lệnh dưới để để tải lại quyền, để có thể thay đổi mật khẩu:

# FLUSH PRIVILEGES;

Thực thi query sau đó thực hiện cập nhật mật khẩu của user root:

# ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_passowrd';

Kết quả như sau:

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Itsol@maria';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

Khởi động lại Mariadb:

# brew services restart mariadb

Bây giờ bạn đã có thể đăng nhập lại với user root và mật khẩu mới

# mysql -u root -p
Cuongs-MacBook-Pro-4:~ macbookpro$ mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 9
Server version: 10.3.11-MariaDB Homebrew

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *