Date Archives

Tháng Bảy 2019

Cấu hình NginX cho websocket

Nếu bạn có một webserver có public websocket ra dưới một reverse proxy NginX, nếu không cấu hình đúng bạn sẽ có thể gặp các lỗi như 403 Forbidden, không thể subscribe được một topic qua server name public ra ngoài.

Sử dụng cấu hình tham khảo dưới đây cho NginX khi bạn có một websocket chạy qua nó.

  server {
    listen    8000;
    location / {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
    }
    # The second stage for websocket
    location /ws {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
      # this magic is needed for WebSocket
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
      proxy_set_header Connection "upgrade";
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
  }

Hướng dẫn tạo database MariaDB/MySQL

Bài hướng dẫn này bao gồm các thông tin:
– Tạo một database tên: kuong
– Tạo một database user có tên kuonguser với mật khẩu là kuonguser
– Gán quyền cho user kuonguser với database kuong

 • Mở terminal để đăng nhập vào quản trị database
mysql -u root -p $rootpassword
 • Tạo database tên kuong
mysql> create database kuong default character set utf8 default collate utf8_bin;
 • Tạo tài khoản truy cập vào database tên kuonguser có mật khẩu là kuonguser, gán quyền truy cập cho tài khoản đó
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON kuong.* to kuonguser@'%' IDENTIFIED BY 'kuonguser';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON kuong.* to kuonguser@'localhost' IDENTIFIED BY 'kuonguser';