Hướng dẫn tạo database MariaDB/MySQL

Bài hướng dẫn này bao gồm các thông tin:
– Tạo một database tên: kuong
– Tạo một database user có tên kuonguser với mật khẩu là kuonguser
– Gán quyền cho user kuonguser với database kuong

  • Mở terminal để đăng nhập vào quản trị database
mysql -u root -p $rootpassword
  • Tạo database tên kuong
mysql> create database kuong default character set utf8 default collate utf8_bin;
  • Tạo tài khoản truy cập vào database tên kuonguser có mật khẩu là kuonguser, gán quyền truy cập cho tài khoản đó
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON kuong.* to kuonguser@'%' IDENTIFIED BY 'kuonguser';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON kuong.* to kuonguser@'localhost' IDENTIFIED BY 'kuonguser';

Leave a comment