Cấu hình NginX cho websocket

Nếu bạn có một webserver có public websocket ra dưới một reverse proxy NginX, nếu không cấu hình đúng bạn sẽ có thể gặp các lỗi như 403 Forbidden, không thể subscribe được một topic qua server name public ra ngoài.

Sử dụng cấu hình tham khảo dưới đây cho NginX khi bạn có một websocket chạy qua nó.

  server {
    listen    8000;
    location / {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
    }
    # The second stage for websocket
    location /ws {
      proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
      # this magic is needed for WebSocket
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
      proxy_set_header Connection "upgrade";
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
  }

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *